Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit vier leden. Als adviseur en vertegenwoordiger van het bevoegd gezag is de directeur bij de vergaderingen op verzoek aanwezig.

Zowel de leden van de ouder- als de personeelsgeleding worden voor een periode van drie jaar gekozen. Na drie jaar kan men zich herkiesbaar stellen. De verkiezing van de leden van de oudergeleding gebeurt schriftelijk.

Krachtens de wet op het Medezeggenschap in het onderwijs heeft de medezeggenschapsraad een controlerende en/of adviserende functie met betrekking tot het reilen en zeilen van de school in het algemeen en in het bijzonder met betrekking tot besluiten ten aanzien van het beleid van het schoolbestuur.

De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met o.a. onderwijskundige zaken, personeelsbeleid, het schoolplan, de formatie van de school, het vakantierooster en het ARBO-beleid.

Wilt u contact opnemen met de MR, kunt u een mail sturen naar mr@deoudevaart.nl 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT