Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school:

Jaarkalender

Alle ouders hebben net voor de zomervakantie van hun kind de jaarkalender gekregen. Klik hier voor de jaarkalender.

Privacy beleid

Vanwege de nieuwe wetgeving kunt u hier meer lezen over ons privacy beleid.
De Oude Vaart Transparantie over Privacy

Klachtenregeling

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gang van zaken binnen de groep of binnen de school kunt u terecht bij de leerkrachten en de directie. Indien er sprake is van een verschil van mening wordt er samen met u naar een oplossing gezocht. Goede communicatie is hierin het sleutelwoord. Toch kan het voorkomen dat bij een bepaalde situatie meer overleg noodzakelijk is. Daarvoor hebben we een Interne klachtenregeling opgesteld. 

Gedragscode

In het kader van een correcte omgang met ouders en kinderen volgen we de volgende gedragsnorm: Gedragscode

Informatieverstrekking

Met betrekking tot de informatieverstrekking van de school aan gescheiden ouders en de daarbij behorende handelwijze, volgen we de richtlijnen van het protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Dit protocol is gebaseerd op relevante wetgeving en uitspraken van rechters en geschillen- en klachtencommissies en kunt u hier vinden.

Sponsorbeleid

Het sponsorbeleid van de school moet verenigbaar met onze pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling. Hierbij volgen we de uitgangspunten van het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring". De toelichting op dit Convenant vindt u hier.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids die via deze link te vinden is: Schoolgids 2022-2023

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. U kunt een schoolplan verkrijgen bij de directeur van onze school.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT